გენდერული ბიუჯეტირება

გენდერული ბიუჯეტირების ელემენტების შემოღება, გენდერულად სენსიტიური პროგრამების შემუშავება როგორც ცენტრალური, ასევე მუნიციპალური ბიუჯეტებისთვის

.